013 logo
Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van 013 Poppodium (versie 30 juni 2023) , Veemarktstraat 44, 5038 CV Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18026213. 

Privacyverklaring

Definities

a. Privacyverklaring: deze privacyverklaring;

b. Betrokkene: iedere natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de Stichting Popcluster 013, handelende onder de naam 013 Poppodium, hierna 013 Poppodium;

c. Verwerkingsverantwoordelijke: 013 Poppodium;

d. Website: www.013.nl;

e. Functionaris Gegevensbescherming (Privacy Officer): de heer Mijndert Rodolf.

1. Algemeen

013 Poppodium is hét podium voor pop- en dancecultuur in de ruimste betekenis van het woord. Wij verzorgen liveconcerten, dance- en clubavonden, festivals en niet-muzikale programmering. 013 Poppodium is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. 013 Poppodium onderstreept het belang van een goede privacybescherming. Zij snapt dat iedereen het recht heeft op een zorgvuldige omgang van zijn of haar persoonsgegevens. 013 Poppodium gaat dan ook op een integere, transparante en zorgvuldige manier om met deze persoonsgegevens van haar bezoekers, medewerkers en relaties zodat ze een veilig en gerust gevoel behouden.

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe 013 Poppodium de persoonsgegevens verwerkt van de volgende Betrokkenen: bezoekers van de website, de bezoekers van de evenementen van 013 Poppodium, alsmede (potentiële) klanten/bezoekers, sollicitanten, zakenpartners, leveranciers en tussenpersonen.

2. Persoonsgegevens

2.1 Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een bezoeker van een evenement van 013Poppodium. 013 Poppodium kan de volgende gegevens van Betrokkenen verwerken:

i Naam;

ii (E-mail)adres;

iii Telefoonnummer;

iv Gegevens die betrekking hebben op het apparaat van Betrokkene, zoals een IP-adres;

v Communicatievoorkeuren;

vi Informatie verkregen via cookies, over het surfgedrag van Betrokkene;

vii Bankgegevens en betaalgegevens.

2.2 013 Poppodium verzamelt op de volgende manier(en) persoonsgegevens van een Betrokkene:

i wanneer de desbetreffende Betrokkene deze persoonsgegevens via de Website aan 013 Poppodium heeft verstrekt;

ii door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van 013 Poppodium;

iii een bestelling (online of offline) bij 013 Poppodium te doen; of

iv doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van Betrokkene van de diensten of Website van 013 Poppodium, onder andere via cookies; of

v van derden, zoals recruitmentbureaus in het kader van werving en selectie; of

vi middels beeldopnames (foto’s en video-opnamen) op evenementen van 013 Poppodium.

2.3 Betrokkene is nooit verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Indien Betrokkene weigert zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken, is het mogelijk dat 013 Poppodium Betrokkene niet kan voorzien van haar diensten.

3. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

3.1    Poppodium 013 verwerkt de persoonsgegevens van een Betrokkene op basis van een wettelijke grondslag op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a.   Toestemming;

b.   Uitvoering van een overeenkomst met Betrokkene;

c.    Voldoen aan een wettelijke verplichting;

d.   Vervulling van een taak van algemeen belang;

e.   Gerechtvaardigd belang van Poppodium 013 of een derde.

3.2    Poppodium 013 verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen van Poppodium 013 zijn onder andere: marketing (promotie van shows/evenementen), reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer en -beveiliging, delen met aan Poppodium 013 gelieerde partijen.

3.3    Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

Privacyverklaring

4. Minderjarigen

4.1 In sommige gevallen vraagt Poppodium 013 om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Betrokkene jonger is dan 16 jaar, heeft de Betrokkene in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder(s) of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Poppodium 013. De ouder(s) of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Poppodium 013 verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

5. Partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens

5.1 Poppodium 013 zal de persoonsgegevens in beginsel niet aan andere partijen verstrekken. Maar dit kan wel als:

- de persoonsgegevens worden verstrekt aan door Poppodium 013 ingeschakelde verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten, zoals (mede)organisators van evenementen of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken, bijvoorbeeld IT, hosting, HR of andere dienstverleners, externe adviseurs, accountants of advocaten; of

- Poppodium 013 op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld toezichthouders of andere publieke autoriteiten.

5.2 Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring, en voor zover dit is toegestaan op grond van deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of als Poppodium 013 een wettelijke verplichting heeft persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie. Partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Poppodium 013 is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen.

6. Cookies of vergelijkbare technologieën

6.1 Poppodium 013 maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Met deze cookies verzamelt Poppodium 013, overeenkomstig de door Betrokkene opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van Betrokkene op de Website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van Betrokkene worden verzameld terwijl Betrokkene de Website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat van Betrokkene. Deze gegevens kunnen door Poppodium 013 worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van Betrokkene, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van Betrokkene nodig is, zal Poppodium 013 die vooraf vragen.

6.2 Het cookiebeleid van Poppodium 013 wat middels de volgende link gevonden kan worden https://www.013.nl/cookieverkl... bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Poppodium 013 cookies gebruikt.

7. Rechten van Betrokkenen en beveiliging

7.1 De Betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Betrokkene heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

7.2 Betrokkene kan Poppodium 013 verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat Betrokkene het recht heeft om de persoonsgegevens die Poppodium 013 over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbare vorm te ontvangen en eventueel door Poppodium 013 te laten doorgeven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

7.3 Indien de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de Betrokkene te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

7.4 Indien de Betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Betrokkene vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de Betrokkene Poppodium 013 bereiken via de mail: [email protected] , of telefonisch: 013-4609500.

7.5 Betrokkenen kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan [email protected].

7.6 013 Poppodium zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat uw gegevens niet voor alle medewerkers van 013 Poppodium zijn in te zien. Ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

8. Bewaartermijn

8.1 Poppodium 013 bewaart persoonsgegevens van Betrokkenen die een evenement van Poppodium 013 of aan wie andere diensten van Poppodium 013 zijn verleend gedurende een periode van 4 jaar, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. De gegevens van sollicitanten worden door ons tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure gebruikt of zoveel langer als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen.

8.2 Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. De gegevens van sollicitanten worden door ons tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure gebruikt of zoveel langer als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen.

9. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

9.1 Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Verwerkingsverantwoordelijke kondigt deze wijziging aan in overeenstemming met de wet. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt en er volgt een duidelijke kennisgeving per email bij een wezenlijke wijziging van de Privacyverklaring. Verwerkingsverantwoordelijke adviseert de Betrokkene dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

9.2 Indien Betrokkene het gebruik van de Website en/of diensten van Poppodium 013 voortzet zodra de wijzigingen van kracht zijn, betekent dit dat Betrokkenen de wijzigingen accepteert. Indien Betrokkene niet instemt met deze wijzigingen, dient hij het gebruik van de Website en/of diensten te beëindigen.

9.3 De huidige Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 juni 2023.

10. Contact

10.1 Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Poppodium 013 op de volgende manieren:

Telefonisch:

Telefoonnummer: 013-4609500

Poppodium 013 is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur.

E-mail:

E-mail: [email protected] of [email protected]