013 logo
Vrijwilligersovereenkomst Roadburn

1. Werkzaamheden

a. De vrijwilliger zal voor 013 Poppodium in de periode van 21 april t/m 24 april 2022 vrijwillig werkzaamheden  verrichten ten behoeve van Roadburn Festival in en rondom 013 Poppodium en/of de Spoorzone te Tilburg.
b. Daarbij verricht de vrijwilliger de taken, zoals omschreven in de functieomschrijving die bij het rooster is gevoegd. Het kan voorkomen dat er door omstandigheden een verandering van taken plaatsvindt, waardoor er in overleg afgeweken kan worden van de functieomschrijving. 
c. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor het goed vervullen van de taken die hij/zij op zich genomen heeft. 
d. In geval van verhindering (ziekte) van de vrijwilliger zal deze 013 zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
e. De vrijwilliger volgt de aanwijzingen van zijn/haar coördinator op. 

2. Beloning en andere tegemoetkomingen

a. Een vrijwilliger die zich 2 diensten inzet mag het gehele festival als bezoeker meemaken, indien er 1 dienst wordt gewerkt mag er een willekeurige dag als bezoeker het festival worden bezocht. 
b. 013 zorgt afhankelijk van tijdstip en duur van de dienst voor een snack of maaltijd. Het gebruiken van de warme maaltijd gebeurt in overleg vóór, na of tijdens de dienst en geldt niet als diensttijd.
c. Tijden de dienst is koffie, thee, water of frisdrank beschikbaar. 
d. Indien de vrijwilliger zonder goede reden niet op de werkplek is verschenen, zal de beloning komen te vervallen.

3. Aanvang en einde van de overeenkomst 

De vrijwilliger is bereid zich voor gemiddeld minimaal 1 dienst in te zetten. Deze overeenkomst is beëindigd  
na afloop van het verrichten van de overeengekomen dienst(-en).

4. Verzekeringen 

013 heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor de vrijwilligers is ook een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De gemeente heeft een collectieve verzekering afgesloten voor   
alle vrijwilligers die actief zijn binnen de gemeente Tilburg. Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd en hoeven 
zich niet te registreren bij de gemeente.

5. Veiligheid en privacy
 
a. Het gebruik van alcohol en drugs vóór en tijdens diensttijd is niet toegestaan. Vrijwilligers bij Roadburn zijn minimaal 18 jaar oud i.v.m. rust- en werktijden en de uitstraling van het festival.
 
b. 013 vraagt uitsluitend om persoonsgegevens die relevant zijn voor het aangaan van deze samenwerking.
013 geeft geen gegevens door aan andere partijen. De gegevens van de vrijwilliger worden opgeslagen in onze roosterplanningssoftware. We bewaren en gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van het verrichten van vrijwilligerswerk op Roadburn. Tenzij de vrijwilliger anders aangeeft, bewaart 013 naam, telefoonnummer en e-mailadres max. 1 jaar, zodat 013 de vrijwilliger kan benaderen voor volgende Roadburn edities. 

6. Toepassing Algemene Voorwaarden en Huisregels 013 

Voor zover in deze vrijwilligersovereenkomst niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van toepassing zoals
neergelegd in de algemene voorwaarden en Huisregels van 013. Vrijwilligers moeten zich kunnen  
identificeren bij een controle door de vreemdelingenpolitie, Arbeidsinspectie, UWV of de Belastingdienst. 

De vrijwilliger bevestigd akkoord te gaan met deze vrijwilligersovereenkomst via een verstuurde typeform , daarmee wordt iedere vorm van arbeidsrelatie uitgesloten.